Tanulói sarok

Dokumentumok diákoknak


Űrlapok és utasítások:

Utasítások az alkalmazás használatához Google Tanterem (Google Classroom).
Utasítások az alkalmazás használatához Microsoft Teams;

Tanulói Szervezetek


  • Tanulói Parlament

Az Oktatási törvény 105. alapszabálya szerint az általános iskola két utolsó osztályában az iskolák kötelesek megszervezni az Tanulói parlamentet (a későbbi szövegben parlament) a következő célokkal:
- Hogy javaslatokat és véleményeket nyújtsanak be az iskola szakszolgálatának, az Iskolatanácsnak, a Szülői tanácsnak és az iskolaigazgatónak a következö területekről: az tanulók magaviseleti szabályairól, a tanulók biztonságáról az iskolában, az iskola évi tervével kapcsolataban,az iskola fejlesztési tervével kapcsolatban, az iskolai programokkal kapcsolatban, az iskolai terek rendben tartásával, a tankönyvek kiválasztásával, a nemzetközi és más iskolai versenyekkel, valamint különbözó torténésekkel az iskolán belül és iskolán kivül, ami hozzájárulhat a tanulók oktatásának eredményességéhez.
- Hogy véleményt nyilvánitsanak a tanárok és tanulók együttműködéséről, valamint a tanulók és a szakszoglálati dolgozók együttműködéséről és az iskolában valő hangulatról.

» Bővebben

- Hogy értesitsék a tanulókat azokkal a kérdésekkel kapcsolatban, amelyek fontosak számukra tanulmányaik eredményessége szempontjából, valamint a tanulói parlament munkájával kapcsolataban.
- Aktivan részt vegyenek az iskola fejlesztésének tervezésében, valamint az önértékelési folyamatikban.
A Parlament tagjait két tanuló képviseli osztályonként.
A Parlament tagjait minden osztály tanulói választják meg az iskolaév kezdetén.
A Parlament választja ki azt a két képviselőt, aki részt vesz az Iskolatanács munkájában illetve az Iskolatanács bővitett tagságában.
A Parlament programja az iskola évi programjának részét képviseli.
Az iskola Parlamentje egyesülhet a többi iskola Parlamentjeivel.

» Kevesebb

Fordítás: Ibolja Vitasović

A Tanulói parlament (listában)

Tanulószervezet

- A rákos gyermekek támogatása;
- Édes és dühös cukorka;
- 2022 Cukor a mosolyért;
- 2020 Cukor a mosolyért;
- 2019 Cukor a mosolyért;
- 2018 Cukor a mosolyért.


  • Tanulószervezet

A tanulószervezetet az általános iskola felső tagozatainak képviselői alkotják. A szervezetet egy vagy két tanuló alkotja osztályonként. A tagok azok, akik szeretik a csoportmunkát, kommunikativak, kreativak és toleránsak, valamint eredményesek a konflikt helyzetek megoldásában és pozitiv hangulatot tudnak teremteni az osztályban.
Nagyon fontos, hogy azok a tanulók képviseljék az osztályt,akikben a tanulótársaik megbiznak.
Célok: Az asszertiv komunikáció terjesztése. (az érzelmek és a gondolatok szabad kifejezése, egyenes és egyszerű módon, tiszteletben tartva a másik ember érzelmeit és gondolatait.) az elfogadás terjesztése, az erőszak megelőzése, illetve a barátság fejlesztése, mások tiszteletben tartása, az empatikus gondolkodás fejleszltése és a csoprtszellem illetve az egység fejlesztése.

» Bővebben

A tanulószervezet munkájának célja, hogy aktivan részt vegyen minden olyan csoportmunkában, és tanulói aktivitásban, amely bővitheti a tanulók tudásszerzési tapasztalatait,valamint elősegitheti az erőszak csökkenését a tanulók között , és fejlesézti a barátságot, empatikus gondolkodást és a közösség iránti szeretetet, de a kritikus gondolkodást is , ami elősegitheti a mai társadalmi viszonyok igazságtalanságai elleni fellépést. Hosszabb távon a haszon többrétegű, mert ilyen módon a tanulók fontos láncszemévé válnak a társadalomnak és szabadon, kreativan nőhetnek fel. A tanulószervezet feladata,hogy az aktivitásain keresztül az iskolaáv folyamán harcoljon ezekért az értékekért, mint a barátság, önzetlen feláldozás barátainkért, tolerancia, az erőszak nélküli komunikáció, és humanizmus. A mentor feladata, hogy felügyelje a csoport munkáját és a tervezett aktivitásokat, hogy megtanitsa a gyerekeket az önálló munkára a csoporton belül és arra, hogy kiterjesszék a pozitiv légkört a saját osztályközösségeiken belül.

» Kevesebb

Fordítás: Ibolja Vitasović

A Tanulószervezet tagjai