e-Napló nyolcadik osztályos tanulók számára

U evidenciju obrazovno-vaspitnog rada za sedmicu od 20. do 24. aprila, unose se sve aktivnosti koje su planirane operativnim planom škole za ovu sedmicu, osim što se za osmi razred u napomene, za 22, 23. i 24. april, unosi podatak da su učenici rešavali testove u okviru probnog završnog ispita.

Oktatási, Tudományos és Technológiai Fejlesztési Minisztérium