Einschulung von Kindern in der ersten Klasse

Sve informacije vezane za upis đaka u prvi razred u našoj školi, roditelji i drugi zakonski zastupnici, mogu dobiti od sekretara škole, Stojana Maravića, radnim danom od 9:00 do 12:00 časova na broju telefona - 065 9767061.


Obaveštenje o upisu u OŠ

Poštovani.
Zahvaljujemo Vam se što ste iskazali interesovanje za upis deteta u osnovnu školu.

Imajući u vidu situaciju sa koronavirusom i kako bi se izbegle gužve po školama, ove godine će se upisivanje Vašeg đaka u prvi razred osnovne škole sprovoditi samo u zakazanom terminu. Da biste elektronskim putem zakazali termin za upis, od 28. maja na Portalu eUprava je omogućena usluga elektronskog zakazivanja termina za upis i testiranje deteta u OŠ. Usluga će biti dostupna od 28. maja do 10. jula 2020. godine, za termine upisa od 1. juna do 20. jula.

VAŽNA NAPOMENA 1! Obavljen lekarski pregled je preduslov da se dete upiše u prvi razred. Stoga Vas molimo da pristupite usluzi zakazivanja termina za upis i testiranje samo ako ste već obavili lekarski pregled deteta ili ste sigurni da ćete obaviti pregled do termina koji ste izabrali za upis. Usluga na Portalu će biti dostupna više od mesec dana, tako da imate vremena za sve.

VAŽNA NAPOMENA 2! Ove godine nije potrebno da ponesete nijedan dokument prilikom upisa jer će svi podaci biti pribavljeni po službenoj dužnosti elektronskim putem. Izuzetak je samo lekarsko uverenje koje je dete dobilo pre 16. marta 2020. godine, tj. ponesite lekarsko uverenje ako ste dete vodili na pregled pre objavljivanja vanrednog stanja ili kod privatnog lekara.

Hvala Vam što koristite usluge elektronske uprave.
Želimo Vašem detetu srećan polazak u školu!


Hinweis

Upis dece u prvi razred osnovne škole, koji tradicionalno počinje 1. aprila, ove godine će, zbog aktuelne situacije i vanrednog stanja, početi kasnije.

Umesto upisa, roditelji i drugi zakonski zastupnici će od srede, 1. aprila 2020. godine biti u mogućnosti da stupe u kontakt sa školom, u koju žele da upišu svoje dete, preko nove usluge Iskazivanje interesovanja za upis u osnovnu školu na Portalu eUprava, kao i telefonskim putem.

Svi roditelji i drugi zakonski zastupnici, koji budu koristili ovu elektronsku uslugu, biće obavešteni o datumu upisa u osnovnu školu.

Po definisanju datuma upisa u osnovnu školu, na portalu eUprava biće dostupna usluga zakazivanja termina za upis i testiranje, koja će omogućiti roditeljima i drugim zakonskim zastupnicima da jednim odlaskom u školu završe sve procedure oko upisa deteta i to bez potrebe donošenja dokumenata, kao i da obave testiranje deteta sa psihologom, odnosno pedagogom.


Upis dece u prvi razred školske 2020/21. godine

Na osnovu člana 18. Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Službeni glasnik RS”, broj 88/2017, 27/2018 – dr. zakon, 10/2019, 27/2018 – dr. zakon i 6/2020), a uz saglasnost Ministarstva prosvete Republike Srbije, Sekretarijat za društvene delatnosti Grada Subotice organizuje upis dece u I razred osnovne škole na području grada Subotice, u periodu od 01.04. - 31.05.2020. godine.

Lesen Sie den vollständigen Text der Mitteilung.

Redovan upis u 1. razred počinje 1. aprila 2020. godine i traje do 31. maja 2020. godine. Upis vrši sekretar i pedagog škole.

Testiranje dece obavlja se po izvršenom upisu, u terminu koji odredi školski pedagog.

Upisuju se i deca starija od 7 i po godina života koja, zbog bolesti ili drugih opravdanih razloga, nisu upisana u prvi razred.

Dokaz o zdravstvenom stanju dece izdaje odgovarajuća zdravstvena ustanova (Dečiji dispanzer Subotica) posle obavljenog sistematskog pregleda.

Škola je dužna da upiše dete koje ima prebivalište na području škole.

Škola može da upiše i dete sa područja druge škole, na zahtev roditelja, u skladu sa prostornim mogućnostima.

Roditelji ili staratelji deteta za upis podnose sledeća dokumenta (*):

1. Izvod iz matične knjige rođenih (original), koji škola zadržava;
2. Potvrdu lekara da je dete zdravstveno sposobno;
3. Potvrdu predškolske ustanove o završenom predškolskom programu i
4. foto-kopiju lične karte.

(*) Sva potrebna dokumenta za upis dece u prvi razred osnovne škole, pribavljaće škole po službenoj dužnosti.

» Mehr...

Testovi za ispitivanje budućih prvaka

Testiranje budućih prvaka vrši pedagog škole. Pri testiranju dece primenjuju se standardni postupci i instrumenti koji su preporučeni od strane ovlašćene stručne organizacije.

Ukoliko školski pedagog nije u mogućnosti da testira dete na njegovom maternjem jeziku, u takvim slučajevima angažuje se prevodilac na predlog saveta nacionalne manjine, čiji jezik dete govori.

Raniji upis dece u prvi razred

Deca starosti od šest do šest i po godina mogu da se upišu u prvi razred, ali tek nakon provere spremnosti za polazak u osnovnu školu koja se vrši od strane školskog pedagoga. Prilikom testiranja primenjuju se instrumenti i postupci preporučeni od strane nadležnih stručnih organizacija.

Na osnovu urađenog testiranja, pedagog škole preporučuje:

1. Upis deteta u prvi razred ili
2. odlaganje upisa za godinu dana i pohađanje predškolskog programa.

Ukoliko roditelj iz bilo kog razloga sumnja u odluku o odlaganju upisa, može da podnese zahtev za ponovno testiranje komisiji škole. Komisiju škole sačinjavaju: pedagog, učitelj i pedijatar. Nakon ponovnog ispitivanja o spremnosti za upis, komisija donosi odluku o upisu deteta u prvi razred ili odlaganju upisa na godinu dana i pohađanja predškolskog programa.

Kasniji upis dece u prvi razred

Ukoliko dete nije upisano u prvi razred zbog zdravstvenih problema ili nekog drugog razloga, a starije je od sedam i po godina, može se upisati u prvi ili odgovarajući razred nakon provere znanja.

Upis posebnih grupa učenika

Upis u osnovnu školu učenika sa smetnjama u razvoju

Osnovnu školu za obrazovanje učenika sa smetnjama u razvoju upisuju učenici na osnovnu mišljenja interresorne komisije zadužene za procenu potreba za pružanjem bilo kakve dodatne obrazovne, zdravstvene ili socijalne podrške i uz saglasnot roditelja.

Individaulni obrazovni plan i podrška u obrazovanju i vaspitanju

Nakon upisivanja deteta u prvi razred osnovne škole, škola može da utvrdi da postoji potreba za donošenjem individualnog obrazovnog plana (IOP) ili za dodatnom podrškom u obrazovanju deteta. Dodatna podrška može da zahteva dodatna finansijska sredstva - što može da bude razlog za pokretanje postupka kroz proceduru upućivanja pismenog zahteva izabranom lekaru deteta koji određuje da li je potreba za dodatnom podrškom realna, što odlučuje interresorna komisija (IRK).

Bliže uslove za procenu potreba za pružanjem dodatne obrazovne, zdravstvene ili socijalne podrške učeniku, sastav i način interresorne komisije propisan je Pravilnikom o dodatnoj obrazovnoj, zdravstvenoj i socijalnoj podršci detetu i učeniku.

Bliža uputstva za utvrđivanje prava na individualni obrazovni plan, njegovu primenu i vrednovanje, propisana su Pravilnikom o bližim uputstvima za utvrđivanje prava na individualni obrazovni plan, njegovu primenu i vrednovanje.

Upis učenika iz drugih škola

Ukoliko roditelj ili drugi zakonski zastupnik učenika sa teritorije Republike Srbije, koji pohađa drugu školu (ili školu u drugom gradu), a zbog preseljenja ili drugog opravdanog razloga želi da promeni školu, može podneti zahtev školi (sekretaru) za upis u odgovarjući razred.

Nakon provere mesta prebivališta-boravišta, stručna služba obavlja razgovor sa učenikom i roditeljim, utvrđuje razlog premeštanja učenika i upućuje učenika u odgovarajući razred-odeljenje prema mogućnostima škole, a sekretar škole pismenim putem traži prevodnicu iz škole iz koje je učenik došao odnosno upisan u našu školu.

Ukoliko učenik dolazi iz druge države, neophodno je da se izvrši verifikacija svedočanstva o završenom odgovarajućem razredu. Ukoliko nije izvršena verifikacija (ili se čeka na istu), škola će na osnovu provere znanja učenika upisati u odgovarajući razred.

Upis će se obavljati u kancelariji sekretara škole, svakog radnog dana od 08,00 do 14,00 časova.

» ...Weniger


Упис деце у први разред школске 2019/2020. године

Prema čl. 18. Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja (''Sl.gl. RS” br. 72/09; 52/11; 55/13; 35/13 - autentično tumačenje; 68/15; 62/16 - odluke US i 88/2017) u prvi razred se upisuju deca koja do početka školske godine imaju najmanje šest i po, a najviše sedam i po godina i koja su zdravstveno sposobna.

To znači da se za školsku 2019/20. godinu (REDOVAN UPIS) upisuju deca rođena 2012. godine, kao i deca rođena u januaru i do kraja februara 2013. godine.

Deca rođena u periodu od 01. 03. 2013. do 31. 08. 2013. godine (uzrast od 6 do 6,5 god.) mogu, ali ne moraju da se upišu u školu - upisuju se nakon provere spremnosti za polazak u školu (koju vrši školski pedagog).

Redovan upis u 1. razred počinje 1. aprila 2019. godine i traje do 31. maja 2019. godine. Upis vrši sekretar i pedagog škole.

Testiranje dece obavlja se po izvršenom upisu, u terminu koji odredi školski pedagog.

Upisuju se i deca starija od 7 i po godina života koja zbog bolesti ili drugih opravdanih razloga nisu upisana u prvi razred.

Dokaz o zdravstvenom stanju dece izdaje odgovarajuća zdravstvena ustanova (Dečiji dispanzer Subotica) posle obavljenog sistematskog pregleda.

Škola je dužna da upiše dete koje ima prebivalište na području škole.

Škola može da upiše i dete sa područja druge škole, na zahtev roditelja, u skladu sa prostornim mogućnostima.

Zahtev za upis u prvi razred deteta koje ne pripada teritoriji škole podnosi se sekretaru škole do 1. februara 2019. godine.

Roditelji ili staratelji deteta za upis podnose sledeća dokumenta:

1. Izvod iz matične knjige rođenih (original), koji škola zadržava;
2. Potvrdu lekara da je dete zdravstveno sposobno;
3. Potvrdu predškolske ustanove o završenom predškolskom programu i
4. foto-kopiju lične karte.

» Mehr...

Nove procedure upisa u prvi razred osnovne škole za školsku 2019/2020. godinu

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja će obezbediti novi softver koji će se koristiti za upis u prvi razred svih osnovnih škola u Republici Srbiji počev od školske 2019/2020. godine.

Ministarstvo će putem navedenog softvera, u saradnji sa Ministarstvom za državnu upravu i lokalnu samoupravu i Ministarstvom unutrašnjih poslova obezbediti da se dokumenta poput Izvoda iz matične knjige rodjenih i dokaza o prijavi prebivališta za učenike nabavljaju elektronskim putem, u skladu sa Zakonom o elektronskoj upravi.

Saglasno navedenom, roditelji neće više biti u obavezi da školi prilikom upisa učenika dostavljaju dokumenta u papirnoj formi, već će imati mogućnost da podnesu zahtev da škola u njihovo ime navedena dokumenta pribavi elektronskim putem.

Dopis Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja: Nove procedure upisa u prvi razred osnovne škole za školsku 2019/2020. godinu u celosti možete pročitati ovde

Testovi za ispitivanje budućih prvaka

Testiranje budućih prvaka vrši pedagog škole. Pri testiranju dece primenjuju se standardni postupci i instrumenti koji su preporučeni od strane ovlašćene stručne organizacije.

Ukoliko školski pedagog nije u mogućnosti da testira dete na njegovom maternjem jeziku, u takvim slučajevima angažuje se prevodilac na predlog saveta nacionalne manjine, čiji jezik dete govori.

Raniji upis dece u prvi razred

Deca starosti od šest do šet i po godina mogu da se upišu u prvi razred, ali tek nakon provere spremnosti za polazak u osnovnu školu koja se vrši od strane školskog pedagoga. Prilikom testiranja primenjuju se instrumenti i postupci preporučeni od strane nadležnih stručnih organizacija.

Na osnovu urađenog testiranja, pedagog škole preporučuje:

1. Upis deteta u prvi razred ili
2. odlaganje upisa za godinu dana i pohađanje predškolskog programa.

Ukoliko roditelj iz bilo kog razloga sumnja u odluku o odlaganju upisa, može da podnese zahtev za ponovno testiranje komisiji škole. Komisiju škole sačinjavaju: pedagog, učitelj i pedijatar. Nakon ponovnog ispitivanja o spremnosti za upis, komisija donosi odluku o upisu deteta u prvi razred ili odlaganju upisa na godinu dana i pohađanja predškolskog programa.

Kasniji upis dece u prvi razred

Ukoliko dete nije upisano u prvi razred zbog zdravstvenih problema ili nekog drugog razloga, a starije je od sedam i po godina, može se upisati u prvi ili odgovarajući razred nakon provere znanja.

Upis posebnih grupa učenika

Upis u osnovnu školu učenika sa smetnjama u razvoju

Osnovnu školu za obrazovanje učenika sa smetnjama u razvoju upisuju učenici na osnovnu mišljenja interresorne komisije zadužene za procenu potreba za pružanjem bilo kakve dodatne obrazovne, zdravstvene ili socijalne podrške i uz saglasnot roditelja.

Individaulni obrazovni plan i podrška u obrazovanju i vaspitanju

Nakon upisivanja deteta u prvi razred osnovne škole, škola može da utvrdi da postoji potreba za donošenjem individualnog obrazovnog plana (IOP) ili za dodatnom podrškom u obrazovanju deteta. Dodatna podrška može da zahteva dodatna finansijska sredstva - što može da bude razlog za pokretanje postupka kroz proceduru upućivanja pismenog zahteva izabranom lekaru deteta koji određuje da li je potreba za dodatnom podrškom realna, što odlučuje interresorna komisija (IRK).

Bliže uslove za procenu potreba za pružanjem dodatne obrazovne, zdravstvene ili socijalne podrške učeniku, sastav i način interresorne komisije propisan je Pravilnikom o dodatnoj obrazovnoj, zdravstvenoj i socijalnoj podršci detetu i učeniku.

Bliža uputstva za utvrđivanje prava na individualni obrazovni plan, njegovu primenu i vrednovanje, propisana su Pravilnikom o bližim uputstvima za utvrđivanje prava na individualni obrazovni plan, njegovu primenu i vrednovanje.

Upis učenika iz drugih škola 

Ukoliko roditelj ili drugi zakonski zastupnik učenika sa teritorije Republike Srbije, koji pohađa drugu školu (ili školu u drugom gradu), a zbog preseljenja ili drugog opravdanog razloga želi da promeni školu, može podneti zahtev školi (sekretaru) za upis u odgovarjući razred.

Nakon provere mesta prebivališta-boravišta, stručna služba obavlja razgovor sa učenikom i roditeljim, utvrđuje razlog premeštanja učenika i upućuje učenika u odgovarajući razred-odeljenje prema mogućnostima škole, a sekretar škole pismenim putem traži prevodnicu iz škole iz koje je učenik došao odnosno upisan u našu školu.

Ukoliko učenik dolazi iz druge države, neophodno je da se izvrši verifikacija svedočanstva o završenom odgovarajućem razredu. Ukoliko nije izvršena verifikacija (ili se čeka na istu), škola će na osnovu provere znanja učenika upisati u odgovarajući razred.

Upis će se obavljati u kancelariji sekretara škole, svakog radnog dana od 08,00 do 14,00 časova.

» ...Weniger