Upis dece u prvi razred

Upis dece u prvi razred -

2023/24.2022/23.2021/22.2020/21.2019/20.


Sve informacije vezane za upis đaka u prvi razred u našoj školi, roditelji i drugi zakonski zastupnici, mogu dobiti od sekretara škole, Biljane Vasić, radnim danom od 9:00 do 12:00 časova na broju telefona - 024 4767010.


Informacija za roditelje u vezi sa eZakazivanjem termina
za upis i testiranje deteta u OŠ

I ove godine roditelji / drugi zakonski zastupnici koji su građani Republike Srbije mogu elektronskim putem da zakažu na Portalu eUprava termin za upis i testiranje deteta u osnovnu školu pokretanjem usluge eZakazivanje termina za upis i testiranje deteta u OŠ.
Potrebno je da:

- Budete registrovan korisnik, odnosno imate kreiran nalog na državnom portalu za elektronsku identifikaciju eID.gov.rs;
- Pokrenete uslugu na Portalu eUprave (Usluge → Obrazovanje → eZakazivanje termina u OŠ) i
- Zakažete termin u školi kojoj Vaše dete teritorijalno pripada.

Prilikom upisa nije potrebno da prilažete dokumenta, jer će ih škola pribaviti po službenoj dužnosti, i to:

- Izvod iz matične knjige rođenih;
- Uverenje o prebivalištu;
- Uverenje o pohađanju pripremnog predškolskog programa i
- Potvrdu o obavljenom lekarskom pregledu - lekarsko uverenje*.
* Izuzetak je samo lekarsko uverenje ukoliko ste pregled obavili kod privatnog lekara.

Napomena 1: Termin možete da otkažete 24 časa ranije. Ukoliko ne otkažete termin i ne dođete u zakazanom terminu u školu, sistem Vam neće dozvoliti da narednih 14 dana rezervišete novi termin za upis i testiranje deteta u osnovnu školu elektronskim putem. U tom slučaju, roditelji će morati direktno da se obrate školi i zakažu novi termin.
Napomena 2: Ukoliko imate dodatna pitanja i nedoumice u vezi sa zakazivanjem termina, obratite se kontakt centru na 011/73-505-57. Telefonska podrška dostupna je od 22. marta 2023. godine i tokom trajanja upisa u osnovne škole svakog radnog dana od 7.30 do 15.30 časova.

Više informacija o elektronskom zakazivanju upisa i testiranja u prvi razred osnovne škole pročitajte na ovoj stranici.

Tekst: Biljana Vasić

Upis dece u prvi razred za školsku 2023/24. godinu

Na osnovu člana 18. Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Službeni glasnik RS”, broj 88/2017, 27/2018 – dr. zakon, 10/2019, 27/2018 – dr. zakon i 6/2020), a uz saglasnost Ministarstva prosvete Republike Srbije, Sekretarijat za društvene delatnosti Grada Subotice organizuje upis dece u I razred osnovne škole na području grada Subotice, u periodu od 3.4. - 31.5.2023. godine.

Pročitajte ceo tekst Obaveštenja.

Redovan upis u 1. razred počinje 3. aprila 2023. godine i traje do 31. maja 2023. godine. Upis vrši sekretarica škole i psiholog škole.

Upis dece u prvi razred za školsku 2022/23. godinu

Na osnovu člana 18. Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Službeni glasnik RS”, broj 88/2017, 27/2018 – dr. zakon, 10/2019, 27/2018 – dr. zakon i 6/2020), a uz saglasnost Ministarstva prosvete Republike Srbije, Sekretarijat za društvene delatnosti Grada Subotice organizuje upis dece u I razred osnovne škole na području grada Subotice, u periodu od 01.04. - 31.05.2022. godine.

Pročitajte ceo tekst Obaveštenja.

Redovan upis u 1. razred počinje 1. aprila 2022. godine i traje do 31. maja 2022. godine. Upis vrši sekretar i psiholog škole.

Upis dece u prvi razred za školsku 2021/22. godinu

Na osnovu člana 18. Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Službeni glasnik RS”, broj 88/2017, 27/2018 – dr. zakon, 10/2019, 27/2018 – dr. zakon i 6/2020), a uz saglasnost Ministarstva prosvete Republike Srbije, Sekretarijat za društvene delatnosti Grada Subotice organizuje upis dece u I razred osnovne škole na području grada Subotice, u periodu od 01.04. - 31.05.2021. godine.

Pročitajte ceo tekst Obaveštenja.

Redovan upis u 1. razred počinje 1. aprila 2021. godine i traje do 31. maja 2021. godine. Upis vrši sekretar i pedagog škole.

Testiranje dece obavlja se po izvršenom upisu, u terminu koji odredi školski pedagog.

Upisuju se i deca starija od 7 i po godina života koja, zbog bolesti ili drugih opravdanih razloga, nisu upisana u prvi razred.

Dokaz o zdravstvenom stanju dece izdaje odgovarajuća zdravstvena ustanova (Dečiji dispanzer Subotica) posle obavljenog sistematskog pregleda.

Škola je dužna da upiše dete koje ima prebivalište na području škole.

Škola može da upiše i dete sa područja druge škole, na zahtev roditelja, u skladu sa prostornim mogućnostima.

Roditelji ili staratelji deteta za upis podnose sledeća dokumenta (*):

1. Izvod iz matične knjige rođenih (original), koji škola zadržava;
2. Potvrdu lekara da je dete zdravstveno sposobno;
3. Potvrdu predškolske ustanove o završenom predškolskom programu i
4. foto-kopiju lične karte.

(*) Sva potrebna dokumenta za upis dece u prvi razred osnovne škole, pribavljaće škole po službenoj dužnosti.

» Više...

Testovi za ispitivanje budućih prvaka

Testiranje budućih prvaka vrši pedagog škole. Pri testiranju dece primenjuju se standardni postupci i instrumenti koji su preporučeni od strane ovlašćene stručne organizacije.

Ukoliko školski pedagog nije u mogućnosti da testira dete na njegovom maternjem jeziku, u takvim slučajevima angažuje se prevodilac na predlog saveta nacionalne manjine, čiji jezik dete govori.

Raniji upis dece u prvi razred

Deca starosti od šest do šest i po godina mogu da se upišu u prvi razred, ali tek nakon provere spremnosti za polazak u osnovnu školu koja se vrši od strane školskog pedagoga. Prilikom testiranja primenjuju se instrumenti i postupci preporučeni od strane nadležnih stručnih organizacija.

Na osnovu urađenog testiranja, pedagog škole preporučuje:

1. Upis deteta u prvi razred ili
2. odlaganje upisa za godinu dana i pohađanje predškolskog programa.

Ukoliko roditelj iz bilo kog razloga sumnja u odluku o odlaganju upisa, može da podnese zahtev za ponovno testiranje komisiji škole. Komisiju škole sačinjavaju: pedagog, učitelj i pedijatar. Nakon ponovnog ispitivanja o spremnosti za upis, komisija donosi odluku o upisu deteta u prvi razred ili odlaganju upisa na godinu dana i pohađanja predškolskog programa.

Kasniji upis dece u prvi razred

Ukoliko dete nije upisano u prvi razred zbog zdravstvenih problema ili nekog drugog razloga, a starije je od sedam i po godina, može se upisati u prvi ili odgovarajući razred nakon provere znanja.

Upis posebnih grupa učenika

Upis u osnovnu školu učenika sa smetnjama u razvoju

Osnovnu školu za obrazovanje učenika sa smetnjama u razvoju upisuju učenici na osnovnu mišljenja interresorne komisije zadužene za procenu potreba za pružanjem bilo kakve dodatne obrazovne, zdravstvene ili socijalne podrške i uz saglasnot roditelja.

Individaulni obrazovni plan i podrška u obrazovanju i vaspitanju

Nakon upisivanja deteta u prvi razred osnovne škole, škola može da utvrdi da postoji potreba za donošenjem individualnog obrazovnog plana (IOP) ili za dodatnom podrškom u obrazovanju deteta. Dodatna podrška može da zahteva dodatna finansijska sredstva - što može da bude razlog za pokretanje postupka kroz proceduru upućivanja pismenog zahteva izabranom lekaru deteta koji određuje da li je potreba za dodatnom podrškom realna, što odlučuje interresorna komisija (IRK).

Bliže uslove za procenu potreba za pružanjem dodatne obrazovne, zdravstvene ili socijalne podrške učeniku, sastav i način interresorne komisije propisan je Pravilnikom o dodatnoj obrazovnoj, zdravstvenoj i socijalnoj podršci detetu i učeniku.

Bliža uputstva za utvrđivanje prava na individualni obrazovni plan, njegovu primenu i vrednovanje, propisana su Pravilnikom o bližim uputstvima za utvrđivanje prava na individualni obrazovni plan, njegovu primenu i vrednovanje.

Upis učenika iz drugih škola

Ukoliko roditelj ili drugi zakonski zastupnik učenika sa teritorije Republike Srbije, koji pohađa drugu školu (ili školu u drugom gradu), a zbog preseljenja ili drugog opravdanog razloga želi da promeni školu, može podneti zahtev školi (sekretaru) za upis u odgovarjući razred.

Nakon provere mesta prebivališta-boravišta, stručna služba obavlja razgovor sa učenikom i roditeljim, utvrđuje razlog premeštanja učenika i upućuje učenika u odgovarajući razred-odeljenje prema mogućnostima škole, a sekretar škole pismenim putem traži prevodnicu iz škole iz koje je učenik došao odnosno upisan u našu školu.

Ukoliko učenik dolazi iz druge države, neophodno je da se izvrši verifikacija svedočanstva o završenom odgovarajućem razredu. Ukoliko nije izvršena verifikacija (ili se čeka na istu), škola će na osnovu provere znanja učenika upisati u odgovarajući razred.

Upis će se obavljati u kancelariji sekretara škole, svakog radnog dana od 08,00 do 14,00 časova.

» ...Manje


Izbor jezika ostvarivanja obrazovno-vaspitnog rada

Shodno odredbi člana 5. Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Službeni glasnik RS“, broj: 88/2017, 27/2018 – dr. zakon, 10/2019, 6/2020), za pripadnike nacionalne manjine – nacionalne zajednice obrazovno-vaspitni rad se ostvaruje na jeziku, odnosno govoru i pismu nacionalne manjine – nacionalne zajednice.
U AP Vojvodini na: mađarskom jeziku, rumunskom jeziku, rusinskom jeziku, slovačkom jeziku i hrvatskom jeziku.
Kako bi pripadnici nacionalnih manjina – nacionalnih zajednica ostvarili svoja Ustavom i Zakonom zagarantovana prava na obrazovanje na svom jeziku i pismu, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja je za školsku 2021/22. godinu pripremilo anketni list u postupku izbora jezika ostvarivanja obrazovno-vaspitnog rada prilikom upisa u prvi razred osnovne škole.

- Anketni list za izbor jezika ostvarivanja obrazovno-vaspitnog rada.

Upis dece u prvi razred za školsku 2020/21. godinu

Na osnovu člana 18. Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Službeni glasnik RS”, broj 88/2017, 27/2018 – dr. zakon, 10/2019, 27/2018 – dr. zakon i 6/2020), a uz saglasnost Ministarstva prosvete Republike Srbije, Sekretarijat za društvene delatnosti Grada Subotice organizuje upis dece u I razred osnovne škole na području grada Subotice, u periodu od 01.04. - 31.05.2020. godine.

Pročitajte ceo tekst Obaveštenja.

Redovan upis u 1. razred počinje 1. aprila 2020. godine i traje do 31. maja 2020. godine. Upis vrši sekretar i pedagog škole.

Testiranje dece obavlja se po izvršenom upisu, u terminu koji odredi školski pedagog.

Upisuju se i deca starija od 7 i po godina života koja, zbog bolesti ili drugih opravdanih razloga, nisu upisana u prvi razred.

Dokaz o zdravstvenom stanju dece izdaje odgovarajuća zdravstvena ustanova (Dečiji dispanzer Subotica) posle obavljenog sistematskog pregleda.

Škola je dužna da upiše dete koje ima prebivalište na području škole.

Škola može da upiše i dete sa područja druge škole, na zahtev roditelja, u skladu sa prostornim mogućnostima.

Roditelji ili staratelji deteta za upis podnose sledeća dokumenta (*):

1. Izvod iz matične knjige rođenih (original), koji škola zadržava;
2. Potvrdu lekara da je dete zdravstveno sposobno;
3. Potvrdu predškolske ustanove o završenom predškolskom programu i
4. foto-kopiju lične karte.

(*) Sva potrebna dokumenta za upis dece u prvi razred osnovne škole, pribavljaće škole po službenoj dužnosti.

» Više...

Testovi za ispitivanje budućih prvaka

Testiranje budućih prvaka vrši pedagog škole. Pri testiranju dece primenjuju se standardni postupci i instrumenti koji su preporučeni od strane ovlašćene stručne organizacije.

Ukoliko školski pedagog nije u mogućnosti da testira dete na njegovom maternjem jeziku, u takvim slučajevima angažuje se prevodilac na predlog saveta nacionalne manjine, čiji jezik dete govori.

Raniji upis dece u prvi razred

Deca starosti od šest do šest i po godina mogu da se upišu u prvi razred, ali tek nakon provere spremnosti za polazak u osnovnu školu koja se vrši od strane školskog pedagoga. Prilikom testiranja primenjuju se instrumenti i postupci preporučeni od strane nadležnih stručnih organizacija.

Na osnovu urađenog testiranja, pedagog škole preporučuje:

1. Upis deteta u prvi razred ili
2. odlaganje upisa za godinu dana i pohađanje predškolskog programa.

Ukoliko roditelj iz bilo kog razloga sumnja u odluku o odlaganju upisa, može da podnese zahtev za ponovno testiranje komisiji škole. Komisiju škole sačinjavaju: pedagog, učitelj i pedijatar. Nakon ponovnog ispitivanja o spremnosti za upis, komisija donosi odluku o upisu deteta u prvi razred ili odlaganju upisa na godinu dana i pohađanja predškolskog programa.

Kasniji upis dece u prvi razred

Ukoliko dete nije upisano u prvi razred zbog zdravstvenih problema ili nekog drugog razloga, a starije je od sedam i po godina, može se upisati u prvi ili odgovarajući razred nakon provere znanja.

Upis posebnih grupa učenika

Upis u osnovnu školu učenika sa smetnjama u razvoju

Osnovnu školu za obrazovanje učenika sa smetnjama u razvoju upisuju učenici na osnovnu mišljenja interresorne komisije zadužene za procenu potreba za pružanjem bilo kakve dodatne obrazovne, zdravstvene ili socijalne podrške i uz saglasnot roditelja.

Individaulni obrazovni plan i podrška u obrazovanju i vaspitanju

Nakon upisivanja deteta u prvi razred osnovne škole, škola može da utvrdi da postoji potreba za donošenjem individualnog obrazovnog plana (IOP) ili za dodatnom podrškom u obrazovanju deteta. Dodatna podrška može da zahteva dodatna finansijska sredstva - što može da bude razlog za pokretanje postupka kroz proceduru upućivanja pismenog zahteva izabranom lekaru deteta koji određuje da li je potreba za dodatnom podrškom realna, što odlučuje interresorna komisija (IRK).

Bliže uslove za procenu potreba za pružanjem dodatne obrazovne, zdravstvene ili socijalne podrške učeniku, sastav i način interresorne komisije propisan je Pravilnikom o dodatnoj obrazovnoj, zdravstvenoj i socijalnoj podršci detetu i učeniku.

Bliža uputstva za utvrđivanje prava na individualni obrazovni plan, njegovu primenu i vrednovanje, propisana su Pravilnikom o bližim uputstvima za utvrđivanje prava na individualni obrazovni plan, njegovu primenu i vrednovanje.

Upis učenika iz drugih škola

Ukoliko roditelj ili drugi zakonski zastupnik učenika sa teritorije Republike Srbije, koji pohađa drugu školu (ili školu u drugom gradu), a zbog preseljenja ili drugog opravdanog razloga želi da promeni školu, može podneti zahtev školi (sekretaru) za upis u odgovarjući razred.

Nakon provere mesta prebivališta-boravišta, stručna služba obavlja razgovor sa učenikom i roditeljim, utvrđuje razlog premeštanja učenika i upućuje učenika u odgovarajući razred-odeljenje prema mogućnostima škole, a sekretar škole pismenim putem traži prevodnicu iz škole iz koje je učenik došao odnosno upisan u našu školu.

Ukoliko učenik dolazi iz druge države, neophodno je da se izvrši verifikacija svedočanstva o završenom odgovarajućem razredu. Ukoliko nije izvršena verifikacija (ili se čeka na istu), škola će na osnovu provere znanja učenika upisati u odgovarajući razred.

Upis će se obavljati u kancelariji sekretara škole, svakog radnog dana od 08,00 do 14,00 časova.

» ...Manje


Upis dece u prvi razred školske 2019/20. godine

Prema čl. 18. Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja (''Sl.gl. RS” br. 72/09; 52/11; 55/13; 35/13 - autentično tumačenje; 68/15; 62/16 - odluke US i 88/2017) u prvi razred se upisuju deca koja do početka školske godine imaju najmanje šest i po, a najviše sedam i po godina i koja su zdravstveno sposobna.

To znači da se za školsku 2019/20. godinu (REDOVAN UPIS) upisuju deca rođena 2012. godine, kao i deca rođena u januaru i do kraja februara 2013. godine.

Deca rođena u periodu od 01. 03. 2013. do 31. 08. 2013. godine (uzrast od 6 do 6,5 god.) mogu, ali ne moraju da se upišu u školu - upisuju se nakon provere spremnosti za polazak u školu (koju vrši školski pedagog).

Redovan upis u 1. razred počinje 1. aprila 2019. godine i traje do 31. maja 2019. godine. Upis vrši sekretar i pedagog škole.

Testiranje dece obavlja se po izvršenom upisu, u terminu koji odredi školski pedagog.

Upisuju se i deca starija od 7 i po godina života koja zbog bolesti ili drugih opravdanih razloga nisu upisana u prvi razred.

Dokaz o zdravstvenom stanju dece izdaje odgovarajuća zdravstvena ustanova (Dečiji dispanzer Subotica) posle obavljenog sistematskog pregleda.

Škola je dužna da upiše dete koje ima prebivalište na području škole.

Škola može da upiše i dete sa područja druge škole, na zahtev roditelja, u skladu sa prostornim mogućnostima.

Zahtev za upis u prvi razred deteta koje ne pripada teritoriji škole podnosi se sekretaru škole do 1. februara 2019. godine.

Roditelji ili staratelji deteta za upis podnose sledeća dokumenta:

1. Izvod iz matične knjige rođenih (original), koji škola zadržava;
2. Potvrdu lekara da je dete zdravstveno sposobno;
3. Potvrdu predškolske ustanove o završenom predškolskom programu i
4. foto-kopiju lične karte.

» Više...

Nove procedure upisa u prvi razred osnovne škole za školsku 2019/2020. godinu

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja će obezbediti novi softver koji će se koristiti za upis u prvi razred svih osnovnih škola u Republici Srbiji počev od školske 2019/2020. godine.

Ministarstvo će putem navedenog softvera, u saradnji sa Ministarstvom za državnu upravu i lokalnu samoupravu i Ministarstvom unutrašnjih poslova obezbediti da se dokumenta poput Izvoda iz matične knjige rodjenih i dokaza o prijavi prebivališta za učenike nabavljaju elektronskim putem, u skladu sa Zakonom o elektronskoj upravi.

Saglasno navedenom, roditelji neće više biti u obavezi da školi prilikom upisa učenika dostavljaju dokumenta u papirnoj formi, već će imati mogućnost da podnesu zahtev da škola u njihovo ime navedena dokumenta pribavi elektronskim putem.

Dopis Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja: Nove procedure upisa u prvi razred osnovne škole za školsku 2019/2020. godinu u celosti možete pročitati ovde.

Testovi za ispitivanje budućih prvaka

Testiranje budućih prvaka vrši pedagog škole. Pri testiranju dece primenjuju se standardni postupci i instrumenti koji su preporučeni od strane ovlašćene stručne organizacije.

Ukoliko školski pedagog nije u mogućnosti da testira dete na njegovom maternjem jeziku, u takvim slučajevima angažuje se prevodilac na predlog saveta nacionalne manjine, čiji jezik dete govori.

Raniji upis dece u prvi razred

Deca starosti od šest do šet i po godina mogu da se upišu u prvi razred, ali tek nakon provere spremnosti za polazak u osnovnu školu koja se vrši od strane školskog pedagoga. Prilikom testiranja primenjuju se instrumenti i postupci preporučeni od strane nadležnih stručnih organizacija.

Na osnovu urađenog testiranja, pedagog škole preporučuje:

1. Upis deteta u prvi razred ili
2. odlaganje upisa za godinu dana i pohađanje predškolskog programa.

Ukoliko roditelj iz bilo kog razloga sumnja u odluku o odlaganju upisa, može da podnese zahtev za ponovno testiranje komisiji škole. Komisiju škole sačinjavaju: pedagog, učitelj i pedijatar. Nakon ponovnog ispitivanja o spremnosti za upis, komisija donosi odluku o upisu deteta u prvi razred ili odlaganju upisa na godinu dana i pohađanja predškolskog programa.

Kasniji upis dece u prvi razred

Ukoliko dete nije upisano u prvi razred zbog zdravstvenih problema ili nekog drugog razloga, a starije je od sedam i po godina, može se upisati u prvi ili odgovarajući razred nakon provere znanja.

Upis posebnih grupa učenika

Upis u osnovnu školu učenika sa smetnjama u razvoju

Osnovnu školu za obrazovanje učenika sa smetnjama u razvoju upisuju učenici na osnovnu mišljenja interresorne komisije zadužene za procenu potreba za pružanjem bilo kakve dodatne obrazovne, zdravstvene ili socijalne podrške i uz saglasnot roditelja.

Individaulni obrazovni plan i podrška u obrazovanju i vaspitanju

Nakon upisivanja deteta u prvi razred osnovne škole, škola može da utvrdi da postoji potreba za donošenjem individualnog obrazovnog plana (IOP) ili za dodatnom podrškom u obrazovanju deteta. Dodatna podrška može da zahteva dodatna finansijska sredstva - što može da bude razlog za pokretanje postupka kroz proceduru upućivanja pismenog zahteva izabranom lekaru deteta koji određuje da li je potreba za dodatnom podrškom realna, što odlučuje interresorna komisija (IRK).

Bliže uslove za procenu potreba za pružanjem dodatne obrazovne, zdravstvene ili socijalne podrške učeniku, sastav i način interresorne komisije propisan je Pravilnikom o dodatnoj obrazovnoj, zdravstvenoj i socijalnoj podršci detetu i učeniku.

Bliža uputstva za utvrđivanje prava na individualni obrazovni plan, njegovu primenu i vrednovanje, propisana su Pravilnikom o bližim uputstvima za utvrđivanje prava na individualni obrazovni plan, njegovu primenu i vrednovanje.

Upis učenika iz drugih škola 

Ukoliko roditelj ili drugi zakonski zastupnik učenika sa teritorije Republike Srbije, koji pohađa drugu školu (ili školu u drugom gradu), a zbog preseljenja ili drugog opravdanog razloga želi da promeni školu, može podneti zahtev školi (sekretaru) za upis u odgovarjući razred.

Nakon provere mesta prebivališta-boravišta, stručna služba obavlja razgovor sa učenikom i roditeljim, utvrđuje razlog premeštanja učenika i upućuje učenika u odgovarajući razred-odeljenje prema mogućnostima škole, a sekretar škole pismenim putem traži prevodnicu iz škole iz koje je učenik došao odnosno upisan u našu školu.

Ukoliko učenik dolazi iz druge države, neophodno je da se izvrši verifikacija svedočanstva o završenom odgovarajućem razredu. Ukoliko nije izvršena verifikacija (ili se čeka na istu), škola će na osnovu provere znanja učenika upisati u odgovarajući razred.

Upis će se obavljati u kancelariji sekretara škole, svakog radnog dana od 08,00 do 14,00 časova.

» ...Manje