Кутак за ученике

Ученичке организације


  • Ученички парламент

На основу члана 105. Закона о основама система образовања и васпитања у последња два разреда основне школе организује се ученички парламент (у даљем тексту парламент) ради:
- Давања мишљења и предлога стручним органима, школском одбору, савету родитеља и директору о: правилима понашања у школи, мерама безбедности ученика, годишњем плану рада, школском развојном плану, школском програму, начину уређивања школског простора, избору уџбеника, слободним и ваннаставним активностима, учешћу на спортским и другим такмичењима и организацији свих манифестација ученика у школи и ван ње и другим питањима од значаја за њихово образовање;
- Разматрања односа и сарадње ученика и наставника, васпитача или стручног сарадника и атмосфере у школи;

» Прочитај више

- Обавештавања ученика о питањима од посебног значаја за њихово школовање и о активностима ученичког парламента;
- Активног учешћа у процесу планирања развоја школе и самовредновању школе;
Предлагања чланова стручног актива за развојно планирање из реда ученика.
Парламент чине по два представника сваког одељења у школи. Чланове парламента бирају ученици одељенске заједнице сваке школске године. Чланови парламента бирају председника. Парламент бира два представника ученика који учествују у раду школског одбора, односно проширеног сазива школског одбора у складу са чланом 57. овог закона. Програм рада парламента саставни је део Годишњег плана рада школе.
Ученички парламенти школа могу да се удруже у заједницу ученичких парламената.

» Мање

Чланови ученичког парламента (списак)

Активности Ученичког парламента


  • Вршњачки тим

Вршњачки тим чине ученици од петог до осмог разреда. Тим је оформљен од по једног до два представника сваког одељења. Чланови вршњачког тима су ученици који воле тимски рад, комуникативни, креативни, толерантни, успешно решавају конфликтне ситуације, стварају позитивну атмосферу у својим одељењима. Од великог значаја је да одабрани ученици представљају „особе од поверења“ у одељењу, из тог разлога је важно да сами ученици имају пресудну улогу у избору представника.
Циљеви: ширење асертивног начина комуникације (исказивање мисли, осећања и уверења на директан, искрен и социјално прихватљив начин уз уважавање права других људи), толеранције, хуманих вредности, превенција насиља, као и развијање другарства, поштовања и емпатије, тимског духа, осећања заједништва, али и јачање критичности и супротстављање пошастима данашњице.

» Прочитај више

Циљ рада Вршњачког тима је активно учешће ученика у активностима, радионицама, задацима кроз које стичу знања, искуства и вештине неопходне за иницирање и активно учешће у смањењу насиља у школи. Кроз учешће у тиму, ученици су мотивисани да се баве горућим питањем, а то јенасиље, у школи. Дугорочно, корист је вишеструка јер ученик осећа да је важна и корисна карика заједнице, да својим залагењем мења ствари на боље, доприноси колективу, слободно и креативно се развија.
Задатак Вршњачког тима је да се кроз низ активности током школске године залаже за промоцију, вредновање и усвајање животних вредности: другарства, пожртвовања, толеранције, ненасилних облика комуникације, хуманости. Задатак ментора је да прати рад тима, да спроводи све планиране активности, да оспособи и припреми ученике за самостално учешће у оквиру тима и подстакне на ширење позитивне радне климе у свом одељењу.

» Мање

Чланови вршњачког тима (списак)

Наше фотографије