Завршни испит

Упис ученика у средње школе за школску 2020/21. годину

Конкурс за упис у средње школе (школе у Бачкој Тополи и Суботици су на странама 41 до 43).
Допуна Конкурса за упис у средње школе.

Упутство за ученике и родитеље.
Упутство за одељенске старешине.

Информације на сајту Министарства просвете о:

Завршном испиту Упису ученика у средњу школу

Важне информације о упису у средње школе потражите и на адреси:

www.upis.mpn.gov.rs/.

Календар активности за наредни период.


Расподела ученика по средњим школама у првом уписном кругу (линк).

Електронски упис у средње школе

Документа за упис у средњу школу:
- Извод из матичне књиге рођених;
- Попуњен образац Пријаве за упис у средњу школу;
- Сведочанство о завршеној основној школи;
- Сведочанства последња три разреда основне школе;
- Уверење о положеном Завршном испиту;
- Лекарско уверење за упис у средњу школу (није потребно за сва занимања) и
- Дипломе о освојеним наградама (републичка такмичења и Вукова диплома).


Обавештење

Због несигурне епидемиолошке ситуације провера Листе жеља неће бити у просторијама школе.
Проверу Листе жеља урадите у недељу, 5. јула у времену од 8:00 до 13:30 часова, упоређивањем исказаних жеља на сајту Упис ученика у средње школе и Вашег примерка Листе жеља, коју сте испунили у школи. Уколико нисте у могућности да то урадите на овај начин, контактирајте одељенског старешину телефонским путем.
Уколико (случајно) постоји несагласност Листе жеља са базом података на сајту Упис ученика…, ученици (родитељи) обавештавају свог одељенског старешину телефонским путем, такође, у недељу, 5. јула у времену од 8:00 до 13:30 часова.
Ученик (родитељ) не може да мења Листу жеља, већ само - уколико „папирна верзија“ није идентична са базом података - улаже приговор за измену података.

Листе жеља (званични извештај).

Коначни резултати са бодовима.


Ученици који полажу Завршни испит


Тестови

Решење теста Завршног испита:

Српски језик;
Хрватски језик;
Математика и
Комбиновани тест.

Решења задатака са пробног теста Завршног испита

Мали календар уписних активности

У Конкурсу за упис ученика у први разред средње школе у Републици Србији за школску 2020/21. годину објављен је преглед свих образовних профила, по подручјима рада и трајању образовања, као и број места у средњим стручним школама и гимназијама чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе. Такође, у Конкурсу је објављен и календар уписних активности.
Ученици осмог разреда полажу завршни испит у матичној основној школи, решавањем три теста – из српског, односно матерњег језика, математике и комбиновани тест. Полагање теста из српског/матерњег језика биће одржано 17. јуна од 9 до 11 часова, теста из математике 18. јуна од 9 до 11 часова и решавање комбинованог теста 19. јуна од 9 до 11 часова, наводи се у Конкурсу.
На основу успеха на завршном испиту ученик може да освоји највише 40 бодова, односно највише по 13 бодова на тесту из српског/матерњег језика и математике и 14 бодова на комбинованом тесту.

» Више...

Привремене резултате завршног испита основне школе објавиће 23. јуна до 8 часова. Уколико имају жалбе на резултате завршног испита ученици могу поднети у основним школама 23. јуна од 8 до 15 часова. Пријем и решавање жалби ученика на резултате завршног испита у окружним комисијама је 24. јуна од 8 до 16 часова, а објављивање коначних резултата завршног испита је 28. јуна дo 8 часова.
Ученици листе жеља подносе у матичним основним школама 29. и 30. јуна од 8 до 15 часова. Листе жеља биће објављене 4. јула, када ученици могу да провере тачност листе жеља, а Објављивање званичне листе жеља биће 5. јула до 12 часова.
Званичне резултате расподеле кандидата по средњим школама и образовним профилима, односно по смеровима гимназија објављује матична основна школа 7. јула до 24.00 часа. Кандидати који су распоређени за упис у средњу школу обављају упис у средњу школу у коју су распоређени 08. и 09. јула од 8.00 до 15.00 часова.
Право на рангирање ради уписа у гимназију и стручну школу у четворогодишњем трајању стиче ученик који је остварио укупно најмање 50 бодова по основу успеха на завршном испиту и општег успеха од шестог до осмог разреда основне школе.

» ...Мање


Упутство за употребу идентификационих налепница

Приликом лекарског прегледа за упис у средње школе, потребно је…

Здравствена књижица;
Захтев за лекарски преглед за упис ученика у средње школе (уписати пет занимања, а не назив школе);
Уплатница* (за Гимназију није потребан лекарски преглед и уплата);
Здравствени картон (ако се не налази у школском диспанзеру и амбулантама Дома здравља);
Присуство разредног старешине у школском диспанзеру и медицини рада;
Здравствена документација (налази очног лекара и сл, уколико већ нису у картону).

* При упису деце у средњу школу, налог за уплату (уплатницу) је потребно попунити следећим подацима:

Износ: 1.500,00 динара;
Сврха уплате: Трошкови издавања лекарског уверења ради уписа деце у средњу школу;
Прималац: Дом здравља, Шандора Петефија 7, Суботица;
Шифра плаћања: 165;
Број рачуна: 840-766667-94;
Позив на број: 8-1100.


Упис ученика у образовне профиле по дуалном моделу

С обзиром да је за упис у школску 2020/21. годину Конкурсом за упис ученика у средњу школу предвиђен одређен број места за упис у образовне профиле по дуалном моделу, утврђен је додатни поступак за пријаву о намери ученика који желе да упишу ова одељења. Овај поступак прописан је чл. 87-90. Правилника о упису ученика у средњу школу („Службени гласник РС”, број 76/20).

У складу са чланом 5. став 2. Правилника о упису ученика у средњу школу („Службени гласник РС”, број 76/20), право на рангирање ради уписа у гимназију и стручну школу у четворогодишњем трајању стиче кандидат који је остварио укупно најмање 50 бодова, по свим основама из чл. 3. и 4. Правилника.

Подаци о ученицима који намеравају да изврше упис у образовне профиле по дуалном моделу евидентирају се у матичној основној школи и.обавиће се од 04. до 09. јуна.

» Више...

Ученици који су исказали намеру за упис у образовне профиле по дуалном моделу у складу са овим правилником, полажу завршни испит у складу са подзаконским актом који уређује завршни испит.

Матична основна школа, на основу изјава ученика о намери да изврше упис у образовне профиле по дуалном моделу, попуњава збирну табелу са подацима о ученицима који су исказали намеру за упис у образовне профиле по дуалном моделу и доставља је Министарству.

Подношењем ове пријаве о намери ученика који су исказали намеру за упис у образовне профиле по дуалном моделу у матичној основној школи, родитељи, односно други законски заступници ових кандидата, потписују сагласност да кандидат жели да првенствено упише образовни профил по дуалном моделу. Подношење ове пријаве о намери не ограничава ученика да искаже жеље за упис образовних профила који нису по дуалном моделу.

У складу са чланом 88. став 3. Правилника о упису ученика у средњу школу, приликом рангирања у одељењима за образовне профиле по дуалном моделу, прво се рангирају кандидати који су поднели пријаву о намери за упис у образовне профиле по дуалном моделу, а у случају да после рангирања тих кандидата одељење не буде попуњено, до броја предвиђеног за упис рангирају се кандидати који нису поднели пријаву о намери за упис у образовне профиле по дуалном моделу.

» ...Мање


Упис у специјализоване гимназије и одељења као и за средње уметничке школе.

Пријављивање за полагање пријемних испита (слањем мејла или директно) обавља се од 18. до 21. маја 2020. године. Средња школа обезбеђује да се у периоду од 8 часова до 20 часова, на мејл адресу која је наведена и потврђена од стране школе, потврђује пријем пријаве.

Коначан списак локација где ће се обавити пријемни испит биће објављен након извршених пријава и сагледавања просторних капацитета гимназија који обезбеђују епидемиолошку безбедност кандидата.
Предаја спортске документације за Спортску гимназију и одељења ученика са посебним способностима за спорт реализоваће се 8. и 9. јуна у школама које имају ова одељења. Образац пријаве и спортске документације тим гимназијама биће благовремено достављен.

Детаљније информације се налазе на сајту Министарства просвете.


Организација активности за ученике осмог разреда до краја школске године

Наставна година за ученике осмог разреда завршава се у петак 05.06.2020. године.

Ученици осмог разреда пробни завршни испит полажу у уторак, 02.06.2020. године, решавањем теста из математике.
Пробни завршни испит реализује се на следећи начин:
– школе које остварују образовно-васпитни рад у осмом разреду и имају највише три одељења, пробни завршни испит организују у једном термину, у периоду од 8 до 10 часова;
– школе које остварују образовно-васпитни рад у осмом разреду и имају више од три одељења, пробни завршни испит организују у два термина: прва група у периоду од 8 до 10 часова, друга група у периоду од 11 до 13 часова.
Ученици ће преостала два теста, односно тест из српског/матерњег језика и комбиновани тест моћи да решавају код куће, као још један вид припреме за завршни испит, па је потребно да школа организује преузимање ових тестова од стране ученика у понедељак 01.06.2020. године. Ученици ће ова два теста попуњена вратити у школу 02.06.2020. године и предати одељењском старешини. Наставници одговарајућих предмета на часовима припремне наставе даће ученицима повратну информацију у вези са предметним тестовима.

Школа припрема распоред посебних часова наставе по разредима, тако да у периоду од понедељка, 01.06.2020. године до понедељка, 05.06.2020. године, сваког радног/наставног дана, предвиђа одвојене термине часова за ученике осмог разреда, у трајању од један и по сат.

Од среде, 03.06.2020. године до понедељка, 15.06.2020. године, школа организује припрему за полагање завршног испита (припремна настава), у складу са исказаним потребама ученика, у трајању од десет дана, у складу са законом.
Припремна настава организује се на начин који осигурава безбедност и здравље ученика и запослених, у складу са препорукама надлежних органа и институција, у школском простору.

Ученици осмог разреда полажу завршни испит 17, 18. и 19.06.2020. године.
Школа може да организује посебне часове наставе на којима се ученицима првог циклуса пружа могућност да покажу бољи ниво постигнућа из одређене наставне области/теме у оквиру одговарајућег предмета, програма и активности, на исти начин као и за ученике другог циклуса.


Обавештење о начину и термину одржавања за онлајн (online) тестирање - први пробни тест

Oнлајн пробно тестирање ће бити спроведено по следећој динамици:
22. априла 2020. – тест из српског/матерњег језика
23. априла 2020. – тест из математике
24. априла 2020. – комбиновани тест

Ученицима ће сваки тест бити доступан 12 сати (од 8.00 до 20.00) , како би могли да му приступе у време кад технички или други организациони или породични услови дозвољавају.
Преко платформе mojaucionica.gov.rs и налога који им је проследио одељењски старешина, ученик приступа решавању тестова.
Ученик ће на почетку сваког теста бирати језик на којем ради тест.

» Више...

Сваки ученик ће моћи само једном да приступи решавању теста, које ће бити временски ограничено! То значи да када ученик приступи тесту, мора и да га заврши у року предвиђеном за рад. На почетку теста, ученици ће добити обавештење о дужини трајања тестирања.
Повратну информацију о резултатима теста ученик ће моћи да види након дванаесточасовног истека времена за решавање теста, када ће решења бити доступна, а ученик ће моћи да им приступи и анализира их. Наведено ће бити могуће логовањем на платформу са истим приступним налогом као и за решавање тестова.
Анализе задатака сва три теста ће бити емитоване и на каналу РТС 3, у терминима који ће накнадно бити утврђени.
За ученике који немају техничке могућности да раде онлајн тест (они који не прате наставу онлајн), школама ће бити на располагању сва три теста у PDF формату, на дан комбинованог теста, тј. 24. априла, како би их одштампале и проследиле родитељима. Уколико су у могућности, родитељи могу да дођу до школе и преузму тестове у складу са мерама безбедности и под условом да не буду уведене ригорозније мере забране кретања. Ради ефикасности и што већег обухвата ученика тестирањем, препорука је да школе на време обавесте родитеље и прикупе информације о потребама за штампаним тестовима. Ове тестове родитељи неће враћати школи, већ ће наставници кроз редовну комуникацију са овим ученицима добити информације о њиховом постигнућу и на основу тога дати упутства и материјале за учење – припрему за завршни испит.
Уколико не буду постојали услови за преузимање штампаних тестова, ученици ће преко РТС-а моћи да виде задатке и њихова решења.

Погледајте видео упутство за повезивање (конектовање) на платформу mojaucionica.gov.rs, која ће се користити за самопроцену знања, односно решавање задатака, на пробном Завршном испиту:

 • » ...Мање

Упис ученика у средње школе за школску 2019/20. годину

Правилиник о упису у средњу школу за школску 2019/20. годину
Конкурс за упис у средње школе за школску 2019/20. годину
(Школе у Суботици и Бачкој Тополи су на странама 332 до 391)
Допуна конкурса за упис у средње школе за школску 2019/20. годину
Календар уписа у средње школе за школску 2019/20. годину

Све додатне информације везане за упис ученика у средње школе, за школску 2019/20. годину, пронаћи ћете и на овој адреси.


Решења тестова Завршног испита 2019. (упутства за бодовање и оцеивање) из:

Матерњи језик - српски
Матерњи језик - хрватски
Математика
Комбиновани тест


Ко може да упише средњу школу?

Сви ученици који заврше основну школу и положе завршни испит могу да наставе школовање кроз средњошколско образовање. Поред средњих стручних школа (електротехника, машинство, грађевинарство, техничке школе…) постоје још и гимназија и уметничке школе. Сви ученици старији од 17 година могу да обаве упис у средњу школу у као ванредни ученици, док млађи од 17 година уписују средњу школу као редовни ученици. Средња школа није обавезна.

Стручна помоћ приликом избора школе

Коју средњу школу уписати и која је средња школа најбоља за вас? Приликом избора средње школе веома је важно да се поклопе ваше амбиције и личне склоности. Предлажемо вам да се обратите стручном тиму педагога и психолога који вам могу помоћи да тај проблем решите. Уколико нисте сигурни која школа је најбоља за вас, предлажемо вам тест професионалне оријентације за упис у средњу школу, како би уз асистенцију стручног тима решили све недоумице око избора.

Критеријуми

Рангирање ученика приликом уписа у средњу школу врши се на основу бодова остварених успехом током школовања (максимално 60) и бодова стечених на малој матури (максимално 40). За упис у специјализоване средње школе приликом рангирања узимају се и бодови које су ученици стекли учествовањем и освајањем награда на неком од такмичења на државном или међународном нивоу.

Бодови за средње школе

Укупан број бодова који ће се узети у разматрање приликом уписа у средњу школу остварује се на основу успеха у школи и бодова које носи мала матура. На основу успеха у школи могуће је остварити укупно 60 бодова, док мала матура носи максимално 40 бодова.
Бодови који се добијају за успех рачунају се на следећи начин:
• успех из шестог, седмог и осмог разреда множи се са четири,
• сабирањем ова три броја добија се износ бодова за успех у школи.
Рачунање бодова за упис у средње школе

» Више...

• Општи успех од шестог до осмог разреда основне школе исказује се бројем бодова тако што се општи успех, остварен на крају шестог, седмог и осмог разреда, заокружен на две децимале, сабере и затим помножи бројем четири (4).
На основу општег успеха од шестог до осмог разреда кандидат може да оствари највише 60 бодова.
• Број бодова освојен на завршном испиту исказује се на начин да се број бодова освојен на тесту из српског, односно матерњег језика и математике множи са бројем тринаест (13) и тако добијени број дели са бројем десет (10) и заокружује на две децимале, а број бодова освојен на комбинованом тесту множи са бројем четрнаест (14) и тако добијени број дели са бројем десет (10) и заокружује на две децимале, тако да на основу успеха на завршном испиту кандидат може да освоји највише 40 бодова.

Завршни испит траје три дана:

• Први дан – српски, односно матерњи језик
• Други дан – математика
• Трећи дан – комбиновани тест (задаци из биологије, физике, хемије, историје и географије)
Сва три теста носе максимално 40 бодова. Тест из математике и српског језика по 13, а комбиновани тест 14 бодова. Овакав начин бодовања примењује се од школске 2017/18. године.
Ученици могу да стекну и додатне бодове, ако су освајали награде на такмичењима из предмета у осмом разреду.

Успеси на међународним такмичењима доносе бодова:

• Прво место – 12 бодова;
• Друго место – 10 бодова и
• Треће место – 8 бодова.

Успеси на републичким такмичењима доносе бодова:

• Прво место – 6 бодова;
• Друго место – 4 бодова и
• Треће место – 2 бода.
Уколико ученик оствари више награда из истог предмета, рачуна се она на којој је освојио више бодова.
Приликом рангирања, ако ученици имају исти број бодова, предност има онај који је носиоц дипломе “Вук Караџић”, затим онај који је освојио више награда на такмичењима и на крају они који су освојили више бодова на завршном испиту.

Упис у музичке школе, уметничке школе и гимназије за таленте

Сви ученици који желе да упишу музичку, балетску или дизајнерску школу, гимназију за ученике са посебним способности као што су филолошка, физичка и математичка, школу у којој се део наставе одвија на страном језику и школу за талентоване ученике (музичка школа за таленте у Ћуприји), полажу и посебан пријемни испит, који се одржава пре завршног испита, на којима се вреднује таленат и знање из области у којој желе да наставе даље школовање.
Ученици који желе да упишу спортску гимназију ослобођени су пријемног испита. Уместо тога потребно је да донесу потврду о оствареним спортским успесима.

Процедура уписа у средње школе

Након објављених резултата завршног испита, сваки ученик израчунава број бодова са којима конкурише за упис у неку од школа. Наредни корак је састављање листе жеља где сваки ученик уписује школу и профил за који је показао највише интересовања. Као прву жељу ученици уносе профил за који имају највише интересовања, друга жеља је профил за који су мање заинтересовани, трећи још мање итд. Редослед написаних школа је битан, јер ће ученик бити распоређен у прву школу за коју буде имао довољно бодова. Неке од препорука су да се на листу напише минимум десет школа, од двадесет колико је највише. Пример попуњене листе жеља погледајте овде.
Када се попуњава листа, прво што се уписује је шифра образовног профила и она се преписује из Конкурса који је објавило Министарство просвете, баш онако како је тамо написана. Једна од честих грешака је исписивање слова у шифри ћирилицом иако је у конкурсу написана латиницом. Након исписивања, обавезно проверити да ли је шифра тачно написана.
Приликом попуњавања листе потребно је погледати колико су ученици ранијих година имали бодова при упису на одређене профиле, чиме се стиче јаснија слика о шансама да се дете упише на неки од жељених профила.
Битно је нагласити да не постоји универзална таблица или тачан број бодова који су потребни за упис ученика на неки од смерова, већ то зависи од интересовања ученика као и броја бодова које су освојили.
Након предавања листе жеља, чека се распоред ученика, односно редослед кандидата за упис у средње школе.
Термине свих уписних дешавања можете погледати овде.

Документа потребна за упис у средњу школу

Након објављивања списка и сазнања ко је коју школу уписао, следећи корак је предаја докумената за упис у средњу школу.
Потребна документа су:
• Извод из матичне књиге рођених;
• Попуњен образац пријаве за упис у средњу школу;
• Сведочанство о завршеној основној школи;
• Сведочанства последња три разреда основне школе;
• Уверење о положеном завршном испиту;
• Сведочанства последња три разреда основне школе;
• Лекарско уверење за упис у средњу школу (није потребно за сва занимања) и
• Дипломе о освојеним наградама.

Све додатне информације везане за упис ученика у средње школе, за школску 2019/20. годину, пронаћи ћете и на овој адреси.

» ...Мање

Упутства за спровођење Завршног испита


Обавештење за ученике у вези Завршног испита

 1. Завршни испит из матерњег језика је 17. 06. (понедељак) у 09.00 часова; из математике је 18. 06. (уторак) у 09.00 часова, а комбиновани тест је 19. 06. 2019. (среда) године са почетком у 09.00 часова у фискултурној сали школе и још једној учионици;
 2. Дозвољени прибор за ученике:
  - ЗА МАТЕРЊИ ЈЕЗИК – графитна и хемијска оловка, гумица,
  - ЗА МАТЕМАТИКУ – оловка, хемијска оловка, гумица, троугао, лењир и шестар;
  - ЗА КОМБИНОВАНИ ТЕСТ – графитна и хемијска оловка, гумица;
 3. За све дане дане када се полаже Завршни испит, ученик мора код себе имати оверену ђачку књижицу са залепљеном и овереном фотографијом и уписаним идентификационим бројем ученика (шифра ученика);
 4. У просторији у којој полаже испит ученик седи на месту са редним бројем које одговара редном броју са списка ученика;
 5. Ученици обавезно треба да дођу у школу, најкасније, 60 минута пре почетка Завршног испита на кратак састанак са одељенским старешином, пре него што буду распоређени у просторију где ће полагати Завршни испит;
 6. Од личних ствари на Завршни испит се може унети само вода/освежавајући напитак, а све остале ствари обавезно се одлажу на посебно место током трајања испита.

Упутство за одељењске старешине

Одељењске старешине имају обавезу да:

- Благовремено упознају ученике и родитеље, односно друге законске заступнике са начином спровођења завршног испита, правима и обавезама ученика, правилима понашања и другим питањима значајним за завршни испит.

- Благовремено унесу оцене осмог разреда у матичну књигу.

- Провере личне податке и оцене из шестог, седмог и осмог разреда када листе са овим подацима буду враћене школама из централне базе.

- Благовремено доставе евентуалне исправке школској комисији.

- Обавесте ученике да је за одређене образовне профиле потребно одговарајуће лекарско уверење.

- Провере да ли су окружној комисији пријављени близанци, ученици са здравственим проблемима, ученици који су завршили основно образовање и васпитање или последња два разреда основног образовања и васпитања у иностранству или који је у Републици Србији завршио страну школу или последња два разреда основног образовања и васпитања у страној школи и ученици који наставу похађају по ИОП-у у складу са Смерницама за планирање, организовање и спровођење завршног испита на крају обавезног образовања за ученике којима је потребна додатна образовна подршка.

- Провере да ли сви ученици имају оверену фотографију у ђачкој књижици и уписан идентификациони број ученика испод фотографије.

- Благовремено, и више пута, подсете ученике да на испит понесу своје ђачке књижице и потребан прибор (за српски, односно матерњи језик и комбиновани тест – графитну и плаву хемијску оловку и гумицу; за математику – графитну и плаву хемијску оловку, гумицу, лењир, троугао и шестар).

- У дане полагања испита буду испред школе у 08.00 часова, окупе ученике и провере да ли су понели ђачке књижице и сав потребан прибор. Одељењске старешине не могу улазити у просторије за полагање и прегледање тестова за време тестирања.

- Обавесте ученике и родитеље, односно друге законске заступнике ученика о начину обраде и приказивања резултата на завршном испиту, тако што их обавештавају о следећем:

На основу Правилника о измени Правилника о програму завршног испита у основном образовању и васпитању („Службени гласник РС ─ Просветни гласник”, број 2/18) у коме је утврђен удео појединачних тестова у укупом броју бодова на завршном испиту, који износи 40 бодова, ученик може да оствари из српског, односно матерњег језика највише 13 бодова, из математике највише 13 бодова и на комбинованом тесту највише 14 бодова.

» Више

На сваком појединачном тесту ученик решава 20 задатака, тј. максималан резултат на тесту је 20. Ради прецизног увида у постигнућа током и на крају испита, сваки ученик ће имати увид у два податка – резултат на тесту и број бодова за упис, тј. прерачунат резултат постигнут на тесту.

Бодови које је ученик остварио за упис у жељену средњу школу израчунавају се тако што се резултат постигнут на тесту из српског (односно матерњег) језика и математике множи коефицијентом 0,65, а резултат постигнут на комбинованом тесту множи са коефицијентом 0,7.
Формула за израчунавање броја бодова које је ученик има на основу општег успеха и резултата постигнутих на завршном испиту:

Укупан број бодова за упис = (VI + VII + VIII) ∙ 4 + 0,65 ∙ СЈ + 0,65 ∙ МА + 0,7 ∙ КТ

VI – општи успех на крају VI разреда
VII – општи успех на крају VII разреда
VIII – општи успех на крају VIII разреда
СЈ – резултат на тесту из српског / матерњег језика
МА – резултат на тесту из математике
КТ – резултат на комбинованом тесту

У време предаје и провере листа жеља буду у просторијама школе од 08,00 до 15,00 часова како би помогли ученицима и родитељима, односно другим законским заступницима у попуњавању листа жеља. Одељењске старешине треба да провере да ли су листе жеља тачно попуњене (обраћајући посебну пажњу на шифру образовног профила) и да ли су потписане од стране родитеља, односно других законских заступника и да их проследе на потпис председнику школске комисије.

» Мање


Упутство за родитеље (и друге законске заступнике)

 

- Завршни испит полажу сви ученици осмог разреда.

- Завршни испит се полаже три дана – првог дана се полаже српски, односно матерњи језик, другог математикa, а трећег дана комбиновани тест.

- Ученици имају обавезу да пре приступања испиту са одељењским старешином благовремено провере тачност својих личних података и података о успеху током школовања у бази података.

- Ученици треба да дођу у школу у 08.15 часова сва три дана полагања испита;

- На испит из српског, односно матерњег језика и на испит на коме се полаже комбиновани тест ученици треба да понесу ђачку књижицу са овереном фотографијом и уписаним идентификационим бројем ученика, графитну оловку, плаву хемијску оловку и гумицу;

- На испит из математике ученици треба да понесу ђачку књижицу са овереном фотографијом и уписаним идентификационим бројем ученика, графитну оловку, плаву хемијску оловку, гумицу, лењир, троугао и шестар.

- На испиту није дозвољено коришћење мобилних телефона, калкулатора, бележака, папира, нити других материјала који не спадају у прописан прибор за испит.

- На испиту није дозвољен разговор међу ученицима.

- Ученицима није дозвољено да напуштају просторију у којој се полаже испит пре 09.45 часова и у периоду од 10.45 до 11.00 часова.

- Ученици могу бити удаљени са испита у случају непоштовања правила и упутстава дежурних наставника. Ученик који буде удаљен са теста добиће нула бодова на том тесту.

- Ученик који је удаљен са теста у следећем року може да полаже тест са кога је удаљен.

- Родитељима односно другим законским заступницима забрањено је да без посебног одобрења буду у школи за време полагања завршног испита.

- У случају непредвиђене спречености ученика да приступи полагању завршног испита, родитељ односно други законски заступник у обавези је да то пријави одељењском старешини до 08.00 часова на дан полагања.

- Ученике на болничком или кућном лечењу родитељи, односно други законски заступници, пријављују одељењском старешини најкасније један дан пре полагања завршног испита; ученици полажу завршни испит у простору који одговара њиховом здравственом стању.

- После објављивања привремених резултата, ученици имају право увида у свој тест, a заједно са родитељем, односно другим законским заступником, и право приговора школској комисији уколико сматрају да су оштећени.

» Више

Молимо родитеље, односно друге законске заступнике, да:

- Воде рачуна да ученици доручкују и попију воду пре почетка завршног испита.
- Провере да ли су ученици понели потребан прибор за рад и ђачку књижицу.
- У провери резултата на појединачним тестовима на завршном испиту родитељи, односно други законски заступници ученика треба да имају јасну и прецизну информацију о начину приказивања резултата на тестовима и начину бодовања.

На основу Правилника о измени Правилника о програму завршног испита у основном образовању и васпитању („Службени гласник РС ─ Просветни гласник”, број 2/18) у коме је утврђен удео појединачних тестова у укупом броју бодова на завршном испиту, који износи 40 бодова, ученик може да оствари из српског, односно матерњег језика највише 13 бодова, из математике највише 13 бодова и на комбинованом тесту највише 14 бодова.
На сваком појединачном тесту ученик решава 20 задатака, тј. максималан резултат на тесту је 20. Ради прецизног увида у постигнућа током и на крају испита, сваки ученик ће имати увид у два податка – резултат на тесту и број бодова за упис, тј. прерачунат резултат постигнут на тесту.
Бодови које је ученик остварио за упис у жељену средњу школу израчунавају се тако што се резултат постигнут на тесту из српског (односно матерњег) језика и математике множи коефицијентом 0,65, а резултат постигнут на комбинованом тесту множи са коефицијентом 0,7.
Формула за израчунавање броја бодова које је ученик има на основу општег успеха и резултата постигнутих на завршном испиту:

Укупан број бодова за упис = (VI + VII + VIII) ∙ 4 + 0,65 ∙ СЈ + 0,65 ∙ МА + 0,7 ∙ КТ

VI – општи успех на крају VI разреда
VII – општи успех на крају VII разреда
VIII – општи успех на крају VIII разреда
СЈ – резултат на тесту из српског / матерњег језика
МА – резултат на тесту из математике
КТ – резултат на комбинованом тесту

То значи да ће ученик који, на пример, има резултат 17 бодова на тесту из српског језика остварити 11,05 бодова на том тесту. Ради прецизног увида у постигнућа током и на крају испита, сваки ученик ће имати увид у два податка – резултат на тесту и број бодова на тесту, тј. прерачунат резултат постигнут на тесту.

» Мање


Упутство за ученикe

- Завршни испит полажу сви ученици осмог разреда, као и одрасли који стичу основно образовање у складу са законом који се уређује образовање одраслих.

- Завршни испит се полаже три дана – првог дана се полаже српски, односно матерњи језик, другог математикa, а трећег комбиновани тест.

- Ученици имају обавезу да пре приступања испиту са одељењским старешином благовремено провере тачност својих личних података и података о успеху током школовања у бази података.

- Испит сва три дана почиње у 09.00 часова и траје по 120 минута.

- Ученици су дужни да у школу дођу у 08.15 часова сва три дана одржавања испита.

- На испит из српског, односно матерњег језика и на испит на коме се полаже комбиновани тест ученици треба да понесу ђачку књижицу са овереном фотографијом и уписаним идентификационим бројем ученика, графитну оловку, плаву хемијску оловку и гумицу;

- На испит из математике ученици треба да понесу ђачку књижицу са овереном фотографијом и уписаним идентификационим бројем ученика, графитну оловку, плаву хемијску оловку, гумицу, лењир, тругао и шестар.

- Ученици се распоређују у просторије у којима се полаже испит према унапред утврђеним списковима ученика који су истакнути на огласној табли или на другом видном месту у школи, тако да редни број ученика на Јединственом списку ученика одговара редном броју клупе у којој ће ученик седети.

- Ученик решава тест према упутствима датим од стране дежурних наставника и према упутству за израду теста које је штампано на самом тесту.

- Препоручљиво је да ученици одговоре прво пишу графитном оловком (што није обавезно), а тек на крају плавом хемијском оловком. Ово је важно јер се одговори написани графитном оловком, као ни преправљани одговори написани хемијском оловком, неће признавати при бодовању.

- На завршном испиту није дозвољено коришћење мобилних телефона, калкулатора, бележака, папира, нити других материјала који не спадају у прописан прибор за испит. Ученици су дужни да, на за то предвиђено место, одложе своје торбе, искључене мобилне телефоне, калкулаторе и друга техничка помагала, пернице, белешке, папире, храну и сл. осим воде/освежавајућег напитка.

- На испиту није дозвољено преписивање, разговор међу ученицима и ометање других ученика. Ученици ће бити удаљени са испита уколико не поштују прописану процедуру на испиту и упутства дата од стране дежурних наставника. Ученик који буде удаљен са теста добиће нула бодова на том тесту.

- Ученик који је удаљен са теста у следећем року може да полаже тест са кога је удаљен.

- Ученицима није дозвољено да напуштају просторију у којој се полаже испит пре 09.45 часова и у периоду од 10.45 до 11.00 часова.

- Када ученици заврше израду теста, треба да позову дежурног наставника подизањем руке и да после предаје теста, напусте простор тако да не ремете рад других ученика.

- После објављивања привремених резултата, ученици имају право увида у свој тест, a заједно са родитељем, односно другим законским заступником, и право приговора школској комисији уколико сматрају да су оштећени.

» Више

Приликом провере резултата на појединачним тестовима на завршном испиту ученици треба да имају јасну и прецизну информацију о начину приказивања резултата на тестовима и начину бодовања.
На основу Правилника о измени Правилника о програму завршног испита у основном образовању и васпитању („Службени гласник РС ─ Просветни гласник”, број 2/18) у коме је утврђен удео појединачних тестова у укупом броју бодова на завршном испиту, који износи 40 бодова, ученик може да оствари из српског, односно матерњег језика највише 13 бодова, из математике највише 13 бодова и на комбинованом тесту највише 14 бодова.
На сваком појединачном тесту ученик решава 20 задатака, тј. максималан резултат на тесту је 20. Ради прецизног увида у постигнућа током и на крају испита, сваки ученик ће имати увид у два податка – резултат на тесту и број бодова за упис, тј. прерачунат резултат постигнут на тесту.
Бодови које је ученик остварио за упис у жељену средњу школу израчунавају се тако што се резултат постигнут на тесту из српског (односно матерњег) језика и математике множи коефицијентом 0,65, а резултат постигнут на комбинованом тесту множи са коефицијентом 0,7.
Формула за израчунавање броја бодова које је ученик има на основу општег успеха и резултата постигнутих на завршном испиту:

Укупан број бодова за упис = (VI + VII + VIII) ∙ 4 + 0,65 ∙ СЈ + 0,65 ∙ МА + 0,7 ∙ КТ

VI – општи успех на крају VI разреда
VII – општи успех на крају VII разреда
VIII – општи успех на крају VIII разреда
СЈ – резултат на тесту из српског / матерњег језика
МА – резултат на тесту из математике
КТ – резултат на комбинованом тесту

То значи да ће ученик који, на пример, има резултат 17 бодова на тесту из српског језика остварити 11,05 бодова на том тесту. Ради прецизног увида у постигнућа током и на крају испита, сваки ученик ће имати увид у два податка – резултат на тесту и број бодова на тесту, тј. прерачунат резултат постигнут на тесту.

» Мање